HLAVNÍ NABÍDKA

O nás
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Odpadové hospodářství
Reference
Kontakt

 
 
NOVINKY

1.1.2011
Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které nahrazuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nový postup ve způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vám pro dokreslení a usnadnění administrativy spojené s řešením pracovního úrazu uvádíme v přiloženém dokumentu.. V případě potřeby nás kontaktujte na info@allimit.cz

 
Odpadové hospodářství

Povinnosti původců odpadů stanovuje Zákon 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro více informací nás kontaktujte.

Na základě těchto předpisů zajišťujeme:
 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrola stávajícího stavu s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků, kontrola plnění povinností původce odpadů.


 2. Zavedení evidence produkovaných odpadů, stanovení rozsahu separace jednotlivých druhů odpadů
 3. .

 4. Vypracování systému třídění odpadů v souladu s platnými předpisy, dle specifických podmínek
 5. .

 6. Zajištění shromaždiště odpadů vybavení, označení – identifikační listy atd.
 7. .

 8. Zaškolení zaměstnanců odpovědných za likvidaci odpadů
 9. .

 10. Zařazení odpadů podle druhu a kategorií
 11. .

 12. Evidence shromažďovacích míst nebezpečných odpadů
 13. .

 14. Žádost o udělení souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady
 15. .

 16. Vedení průběžné evidence odpadů.


 17. Vypracování provozních řádů.


 18. Vypracování identifikačních listů.
 19. Vypracování hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok příslušnému úřadu za každou samostatnou provozovnu.
 20. Konzultačně poradenský servis.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.© Allimit s.r.o. 2006