HLAVNÍ NABÍDKA

O nás
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Odpadové hospodářství
Reference
Kontakt

 
 
NOVINKY

1.1.2011
Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které nahrazuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nový postup ve způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vám pro dokreslení a usnadnění administrativy spojené s řešením pracovního úrazu uvádíme v přiloženém dokumentu.. V případě potřeby nás kontaktujte na info@allimit.cz

 
Bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení

V oblasti BOZP nabízíme širokou škálu jednotlivých úkonů (činností), které jsme schopni dodávat (zajišťovat) jednotlivě i komplexně dle požadavků klienta. Pro více informací nás kontaktujte.

Výběr nejzásadnějších činností v BOZP:
 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.


 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.


 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.


 4. Školení zaměstnanců
  1. školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
  2. školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
  3. odborná školení zaměstnanců
  4. pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení

 5. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.


 6. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.


 7. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.


 8. Zpracování technologických postupů a jednotlivých provozních řádů.


 9. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.


 10. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.


 11. Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.© Allimit s.r.o. 2006